ЗБОГ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ

На основу сезонске метеоролошке прогнозе РХМЗ за наредни период, очекују се високе температуре у дужем временском периоду које стварају повољне услове за настанак шумских пожара и пожара на отвореном простору.

Одељење за ванредне ситуације у Смедереву подсећа и упозорава грађане да је:

  1. забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, стрних усева, ниског растиња, биљних остатака и смећа на отвореном простору (односи се и на дворишта).

За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од ЗОО. ООО до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

  • забрањено ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима.

За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица.

  • приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контролу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања.

За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до

50.000 динара за физичка лица, за правна лица новчана  казна  у  износу  од  ЗОО.ООО до

1.000.000 динара, а за предузетнике од 150.000 до 500.000 динара.

                                                                                                          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                            Потпуковник полиције

                                                                                                                Јадранка Вуковић

Poslednje vesti