КУЋА НА СЕЛУ-МЕСТО ЗА САВРШЕН ЖИВОТ

Новац се додељује према редоследу пристиглих пријава а до утрошка средстава која су намењена за реализацију тог програма односно најкасније до 1. новембра 2023. године. Ове године, која је трећа заредом, Министарство за бригу о селу реализује програм вредан пажње. Реч је о куповини сеоских кућа за младе брачне парове који желе да живе у сеоској средини и да се баве неком пољопривредном делатношћу. До сада је ово министарство доделило  близу 2000 кућа, а недавно је министар Милан Кркобабић изјавио да је изненађујуће  да се велики број младих  из града креће  пут села и да је  како су неки корисници изјавили приликом потписивања уговора о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом , управо то  пут до савршеног живота.

Крајем минуле недеље Милан Кркобабић ставио  је потписе  на уговоре  на основу којих ће кров над главом  добити још две стотине двадесет троје младих људи са стотину троје деце.  У месецима који су пред нама,  број становника повећаће се у 90 насеља у  44 општине у Србији.

Захваљујући овом програму Министарства за бригу о селу,  од почетка ове године до сада, 260 сеоских кућа са окућницом добило је нове станаре. У последњој групи нове уговоре потписало је 80 парова, 16 самохраних родитеља и 55 појединаца.

 Према ономе што је до сада урађено и потписано,  највећу пажњу за живот на селу привлаче сеоске средине у Војводини, међу којима општина Оџаци предњачи са  17 нових уговора који ће ускоро бити потписани. Бачко Петрово Село  је такође једна од најатрактивнијих дестинацијa, тамо је већ усељена 61 кућа, а чека се да се откупи још 7 стамбених објеката. И Кањижа је добила нове станаре у 16 кућа, а припрема се још 17 објеката за усељење.

Да је програм потпуно оправдан, потрвђује и чињеница да свакодневно стигне у министарство 10 до 15 захтева за куповину сеоских кућа са окућницом, што је око 5000 захтева на годишњем нивоу. Када се релизују сви пристигли захтеви,  текуће године би остало да живи у селу или се преселило из града у село око 15000 људи, међу којима је око 7000 деце.

редом програмом ће бити додељена средства младим брачним и ванбрачним паровима, самохраним родитељима и појединцима до 45 година живота за куповину сеоске куће са окућницом. Објекат би требало да се налази  на територији свих насељених места Републике Cрбије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. За те намене у републичкој каси за ову  2023. годину предвиђено је укупно 500 милиона динара,  док је планирани појединачни износ до  милион и две стотине хиљада динара за сваку кућу.   

 У циљу да се пријаве млади брачни парови који не поседују кров над главом и тако реше један од основних животних проблемa,  у оквиру овог текста објављујемо таксативно услове  Конкурса за  доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Право учешћа имају подносиоци пријаве: појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери, који на дан подношења пријаве испуњавају све следеће услове:

•        Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели попуњен образац (који можете на наћи на интернет страници Министарства – www.мбс.гов.рс);

•        Да су држављани Републике Србије

•        Да су пунолетни

•        Да на територији Републике Србије, до дана расписивања конкурса, имају непрекидно пријављено пребивалиште најмање три године

•        Да немају навршених 45 година живота

•        Да нису осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак, као ни истрага

•        Да су подносиоци у браку, трајнијој ванбрачној заједници, или самохрани родитељ или појединац

•        Да нису уписани у надлежној служби катастра непокретности односно да нису ванкњижни власници/сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта

•        Да нису отуђили непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса

•        Подносиоци пријаве који поседују пољопривредно земљиште у својини/сусвојини могу конкурисати за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом која се налази у неком од насељених места на територији јединице локалне самоуправе на којој поседују пољопривредно земљиште, односно њој суседној јединици локалне самоуправе

•        Да немају неизмирених, доспелих обавеза на рачунима јавних прихода, у складу са прописима Републике Србије

•        Да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак

•        Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству

•        Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности)

Оба супружника или оба ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве, морају да испуне све прописане услове за учешће на јавном конкурсу.

о: А

Услови које мора да испуњава сеоска кућа

•        Да испуњава основне услове за живот и становање

•        Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима

•        Да се налази у насељеном месту у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним насељеним местима

•        Да је уписана у катастар

•        Да је сеоска кућа са окућницом, изграђена у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња

•        Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности

•        Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора

Неопходна документација

•        Образац пријаве –попуњен од стране подносиоца пријаве и јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази сеоска кућа са окућницом

•        Записник јединице локалне самоуправе о процени тржишне вредности сеоске куће са окућницом са подацима о испуњености услова за живот и становање

•        Записник јединице локалне самоуправе о процени тржишне вредности сеоске куће са окућницом са подацима о испуњености услова за живот и становање

•        Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса)

•        Извод из матичне књиге рођених за подносиоце пријаве не старији од месец дана, од дана објављивања јавног конкурса

•        Фотокопија личне карте или очитана лична карта

•        Уверење о пребивалишту

•        Уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова

•        Потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак или истрага

•        Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике извод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код јавног бележника оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, сачињена након расписивања јавног конкурса

•        За самохране родитеље – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, правноснажна одлука суда/споразум о самосталном вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу у случају непознатог родитеља

•        Потврда о непоседовању непокретности издата од стране Републичког геодетског завода

•        Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода, Службе за Катастар непокретности или јавног бележника, за непокретност за чију куповину конкуришу

•        Потврда Министарства финансија – Пореске управе да подносилац пријаве није био обвезник пореза на пренос апсолутних права на непокретности, обвезник пореза на наслеђе и поклон, као и да није био поклонодавац непокретности у протеклих пет година од дана објављивања јавног конкурса

•        Потврда Министарства финансија – Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе на рачунима јавних прихода

•        Потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак

•        Изјава подносиоца пријаве да ће живети у сеоској кући са окућницом непрекидно десет година

•        Изјава појединца да није у брачној/ванбрачној заједници, односно да није самохрани родитељ у смислу Програма

•        Изјава подносиоца пријаве да нема у својини/сусвојини непокретност на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта

•        Изјава подносиоца пријаве да није отуђио непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса, као и да није стекао непокретност у протеклих пет година изузев пољопривредног земљишта

•        Изјава продавца да је прихватио услове јавног конкурса, да је сагласан са тим условима, да је сагласан са процењеном тржишном вредношћу непокретности, утврђеном у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, да ће продати предметну непокретност подносиоцу

•        пријаве за утврђени износ и извршити њену примопредају одмах након уплате новчаних средстава, као и да непокретност није предмет судског спора и да не постоје нерешени имовинско-правни односи

•        Изјава да подносилац пријаве није у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са продавцем непокретности

•        Изјава да подносилац пријаве није у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину адаптацију непокретности).

Конкурс ће трајати најкасније до 1. новембра 2023. године.

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаљу се препорученом пошиљком на адресу Министарства за бригу о селу, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд или се доставља предајом на писарницу на наведеној адреси.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком “Пријава на конкурс –за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте.

Додатне информације И питања која су у вези са  овим конкурсом могу се наћи  на сајту  Министарства за бригу о селу, где је и објављен текст јавног конкурса.

О  испуњености услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта коју образује министар.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године.

У случају да пријава не садржи потпуну документацију, подносиоци  ће бити обавештени да у року од осам дана допуне пријаву, и то слањем обавештења на електронску адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Уколико се то не учини  у остављеном року, пријава ће бити  одбачена.

Пројекат је суфинансиран из буџета Града Смедерева, а  ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају  ставове органа који је доделио средства.

фОТОГРАФИЈЕ:СДПЛУС

Poslednje vesti