НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РЕПРОГРАМИРАЋЕ КРЕДИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

Народна банка Србије је на седници Извршног одбора усвојила прописе који ће омогућити пољопривредним произвођачима да направе паузу у отплаћивању кредита у трајању до 12 месеци. У саопштењу Народне банке Србије наводи се да у складу са својом устаљеном праксом превентивне и благовремене реакције на све потенцијалне изазове из међународног и домаћег окружења, а полазећи од економске ситуације у којој су се нашли поједини пољопривредни произвођачи, као и стратешког значаја пољопривредне производње за грађане и привреду, Народна банка Србије је усвојила следеће прописе: Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пољопривредних кредита у условима отежане пољопривредне производње и Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у портфолију пласмана по основу лизинга пољопривредних машина и опреме у условима отежане пољопривредне производње.

То практично подразумева да је наведеним прописима дужницима банке и давалаца финансијског лизинга из области пољопривреде омогућен репрограм постојећих обавеза, што значи да се ти дужници могу определити да им се измиривање обавеза по основу главнице одложи у периоду од најмање шест до 12 месеци, а у зависности од сопственог избора трајања грејс периода у оквиру репрограма. Рок отплате кредита односно уговора о лизингу у том случају се продужава тако да износ ануитета (периодичне обавезе која би се плаћала по истеку грејс периода) утврђен у моменту одобравања репрограма не буде већи од износа пре примене репрограма, а у току трајања грејс периода дужници ће плаћати искључиво уговорену камату.

Репрограм је омогућен пољопривредницима који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава у смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој:

  • физичком лицу које је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у смислу закона којим се уређује пољопривреда и рурални развој;
  • предузетнику;
  • правном лицу, и то:
    • земљорадничкој задрузи с најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих пољопривредних газдинстава уписаних у Регистар,
    • другом правном лицу разврстаном у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

У саопштењу се даље наводи да је намера да се подрже дужници који су највише погођени актуелном ситуацијом отежаних услова пољопривредне производње, те ће право на репрограм остваривати дужници који на дан 31. маја 2022. године нису у доцњи дужој од 90 дана по било којој обавези према банци односно даваоцу лизинга на коју се репрограм примењује, при чему нису у статусу неизмирења обавеза у тој банци, те се његова потраживања не сматрају проблематичним кредитом односно проблематичним потраживањем у смислу прописа Народне банке Србије.

Како даље објашњавају, захтев за репрограм дужник може поднети банци односно даваоцу лизинга у пословним просторијама банке/даваоца лизинга, електронским путем или поштом, до 30. априла 2023. године. Детаљније информације у вези с применом ових олакшица, а које укључују и репрезентативни пример, банке су дужне да објаве на почетној страни своје интернет презентације и у својим пословним просторијама – у року од пет радних дана од дана ступања на снагу ове одлуке. Банке одобравају репрограм дужнику у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Даље се истиче да је конкретан модел олакшица пажљиво одмерен након интензивне комуникације Народне банке Србије с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и с пословним банкама, и да представља најоптималније решење за превазилажење потенцијалних потешкоћа у отплати обавеза дужника пољопривредника који су погођени актуелном ситуацијом. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде изразило је спремност да у оквирима својих надлежности, између осталог и прилагођавањем постојећих програма подршке и субвенција пољопривредних кредита, подржи реализацију донетих мера.

У Народној банци Србије како наводе, очекује од банака, као и потенцијалних корисника ових регулаторних могућности, да на одговоран и транспарентан начин поступају приликом њихове примене, посебно имајући у виду значај који пољопривредни произвођачи имају за целокупан привредни систем, али и значај који банке имају за финансирање њиховог развоја.

Poslednje vesti