БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА И НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити и уређењу земљишта у 2022.години.

ИСКОП/ БУШЕЊЕ БУНАРА У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА

Подносилац пријаве право на коришћење средстава за ископ /бушење бунара у функцији наводњавања може да оствари ако је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар у активном статусу, ако је уписао у Регистар парцелу која се налазе на територији Републике Србије, ван територија аутономних покрајина и која је земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак и трстик) на којој треба да се врши ископ /бушење бунара у функцији наводњавања и власник је те парцеле.

Износ средстава који се одобрава је до 80% вредности по дужном метру ископа /бушења бунара, односно до 3.000 динара по дужном метру ископа /бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 180.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

1.  Читко попуњен и потписан образац пријавe;

2. Извод из катастра непокретности са подацима о власништву на катастарској парцели на којој треба да се врши ископ /бушење бунара не старији од 3 месеца од дана подношења пријаве;

3. Предрачун издат у 2022. Години са роком важења од најмање  90 дана од дана подношења пријаве Управи, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве са спецификацијом опреме и радова за изградњу бунара за наводњавање (по врстама радова и врстама опреме која се монтира са исказаним ценама за сваку врсту рада и сваку врсту опреме посебно, при чему се земљани радови код ископа /бушења бунара исказују у дужним метрима);

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 29.08.2022. године.

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2022. Години може да оствари:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2)   научно истраживачка организација: факултет и институт;

3)  образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде;

4)  привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,

5)  предузетник,

6)  земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог Конкурса.

Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

        Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог Конкурса представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:

– пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електро погон) максималне снаге мотора 10 kw, фреквентног регулатора, командног ормана за покретање пумпе и заштиту од рада на сувом, фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних

цеви, дрипова/латерала, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центарпивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;

           – за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.

        Напомена: сва опрема која је предмет остваривања права на средства мора да буде намењена за наводњавање парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Документација коју сви подносиоци пријаве достављају на конкурс

  1. Читкo попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве;

2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2022. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) потврду о извршеном налогу за пренос или извод који је оверен од стране пословне банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања или,

б) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом;

4. Отпремницу потписану од стране подносиоца пријаве;

5. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;

6. Потписане изјаве Подносиоца пријаве које су саставни део обрасца пријаве;

7.Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком:  За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ – Пријава на конкурс за расподелу средстава за (навести врсту радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања на које се пријава односи) у 2022. Години или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној коверти) на наведеној адреси, Београд, Немањина 22-26.

На полеђини коверте написати име  и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве.

        Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/3281541, 011/ 3348046 и 011/3282039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.

Пројекат је суфинансиран из буџета Града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Poslednje vesti