PRIJAVA ŠTETE OD OLUJNOG VETRA, KIŠE ILI GRADA DO 13. SEPTEMBRA

Komisija  za procenu štete od elementarne nepogode prouzrokovane delovanjem jakih kiša u većem obimu na teritoriji grada Smedereva objavila je javni poziv za prijavu štete.  Njime se pozivaju građani sa teritorije grada Smedereva da prijave štetu koju su pretrpeli na svojim porodičnim stambenim objektima usled dejstva jakog olujnog vetra, grada i kiše u toku jula ove godine.

Građani štetu mogu da prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva zaključno sa 13. septembrom ove godine.

Prijava se podnosi u skladu sa Uredbom o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva  jakog olujnog vetra,  grada i kiše u toku jula 2023. Godine.

Prijava nastale štete podnosi se na pisarnici gradske uprave grada Smedereva neposrednom predajom na šalteru broj 1 svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 na propisanom obrascu koji je sastavni deo ovog poziva.

Podnosioci prijava dužni su da uz prijavu podnesu i Zakonom propisanu dokumentaciju navedenu u obrascu prijave štete i to dokaz o stanovanju na adresi na kojoj je prijavljena šteta, zatim podaci iz katastra nepokretnosti, račun za struju, fotokopija lične karte vlasnika, podnosioca prijave. Obrazac prijave štete je objavljen na sajtu grada Smedereva ili se može preuzeti lično na šalteru broj 1.

Prijave upućene van propisanog roka, kao i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu, komisija neće razmatrati. Dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na broj telefona 064 8449168.   

Poslednje vesti