ŽELEZARA HBIS GRADIĆE REZERVOAR OD 80.000 m3 ZA VISOKOPEĆNI GAS

Na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine objavljeno je da je kompanija HBIS 9. decembra podnela Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade “Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje gasnog rezervoara za visokopećni gas zapremine 80.000 m3 u Železari smederevo. U uvodu se takođe navodi i sledeće: ” U cilju optimizacije energetskog sistema, zaštite životne sredine i iskorišćenja gasa iz visoke peći Železare u Smederevu, predviđa se izgradnja gasnog rezervoara za visokopećni gas, pratećih i cevovoda za punjenje i pražnjenje rezervoara na delovima KP 2571/1, KP 2571/54, KP 2571/57, KP 2571/66 i KP 2571/70 KO Radinac. Izgradiće se čelični rezervoar, cilindričnog oblika sa kupolom i pokretnom (plivajućom) membranom u kome će se skladištiti gas na približno atmosferskom pritisku. Namena gasnog rezervoara nije isključivo skladištenje, već se rezervoar gradi sa ciljem potpunog iskorišćenja visokopećnog gasa, i zaštite životne sredine od čestih ispuštanja gasa u atmosferu, što je trenutno slučaj u železari Smederevo. Prilikom stvaranja visokopećnog gasa u peći,višak gasa koji nije mogao da se sagori,  do sada је ispuštan u atmosferu preko sigurnosnih i rasteretnih ventila.To se dešavalo uvek kada je peć kontinualno proizvodila gas a potrošači (gorionici) u ostalom delu procesa proizvodnje nisu trenutno radili (kada nije bilo trenutne potrebe za sagorevanjem). Novi gasni tank će imati namenu „buffer-stabilizator“ posude, odnosno održavaće stalan pritisak u sistemu visokopećnog gasa, tako što će trenutni višak gasa u procesu da se skladišti u gasnom tanku, kretanjem membrane na gore i povećavanjem zapremine gasa u rezervoaru. Kada proces zahteva gas za sagorevanje, tada će glavnim gasovodom iz peći gas ići na sagorevanje, uz dopunu iz gasnog tanka, ukoliko trenutna proizvodnja iz peći nije dovoljna. Projektom se predviđa izgradnja gasovoda, prečnika DN1000, koji će se koristiti kao odušak u ekscesnim situacijama i kojim će se visokopećni gas dovoditi u gasni rezervoar. Gasni rezervoar biće opremljen indikatorom kapaciteta koji će omogućiti praćenje nivoa zapunjenosti gasnog rezervoara kao i položaj pokretne mebrane (plivajućeg krova). Kapacitet gasnog rezervora i položaj pokretne membrane moći će da se prate u komandoj sobi, dok će kapacitet gasnog rezervoara moći da se prati i lokalno. Iako, je jedan od ciljeva projekta potpuno iskorišćenje visokopećnog gasa, mnogo važniji cilj predmetnog projekta je zaštita životne sredine, pa se može zaključiti da je IZGRADNJA GASNOG REZERVOARA SA PRATEĆIM CEVOVODIMA, kao „buffer-stabilizator“-a, SAMA PO SEBI MERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, jer će u slučaju ekscesnih situacija, eliminisati ispuštanje visokopećnog gasa u atmosferu. Procedura procene uticaja na životnu sredinu je definisana Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, što podrazumeva proces koji se sastoji iz više faza, navodi se između ostalog na zvaničnom sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Poslednje vesti

Leave a Comment