ZA PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE GRAD SMEDEREVO IZDVOJIĆE 6 MILIONA DINARA

             Gradsko veće grada Smedereva  raspisalo je konkurs za  izbor projekata  u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta  u 2019. godini. Grad je za tu namenu obezbedio sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte iz oblasti: književnosti, muzike, likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture, zatim za pozorišnu umetnost,  te za umetničku igra – klasičan balet, narodnu i  savremenu  igru, kao i za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo. Takođe se konkurs odnosi i na ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

          Predmet  Javnog konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u utvrđenim kulturnim oblastima, kao i finansiranje i sufinansiranje izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva u 2019. godini.

Cilj Javnog konkursa je stvaranje podsticajnog okruženja za unapređenje utvrđenih   kulturnih oblasti, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (imajući u vidu i pripadnike društveno osetljivih grupa) na teritoriji grada Smedereva.

          O izboru projekata odlučuju stručne komisije koje obrazuje Gradsko veće grada Smedereva i to za svaku umetničku oblast posebno. Projekte amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuju (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije).

          Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave .

          Projekti će se  ocenjivati na osnovu  usklađenosti sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima Javnog konkursa,  zatim na osnovu  kvaliteta i sadržajne  inovativnosti projekta. Kriterijumi su i  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, i to stručni, odnosno umetnički kapaciteti, i  neophodni resursi. Takođe će se voditi računa i o finansijskom planu i  stepenu  uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

          Pravo učešća na ovom Javnom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave  koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

          Za projekate u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2019. godini, grad Smederevo obezbeđuje iz svog budžeta sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara.

          Rezultati  Javnog konkursa koji traje 30 dana  biće objavljeni na zvaničnoj internet strani grada Smedereva www.smederevo.org.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava i na taj način grad Smederevo obavestiće sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.      

Poslednje vesti

Leave a Comment